Om Min Hunds Skole

Træning, vedtægter, regler og andet

Trænings tidspunkter.

Mandag kl. 18.00-1900 Hvalpehold
Mandag kl. 18.00 -19.00 Ung hunde hold
Mandag kl. 19.15 - 20.15 Voksen hunde hold


Klubbens vedtægter:

Vedtægter for foreningen Min Hunds Skole

 

Foreningen har hjemsted i Fjellerad, Aalborg kommune

 

§1: Foreningens formål:

      At styrke lokalområdets udvikling ved at fastholde aktiviteter i nærmiljøet.

       At hundeførere og hunde skal have gode oplevelser med hinanden.

       At hundeførerne får gode redskaber til at få en glad og lydig hund.

       At giveseriøs træning til hundene under hyggelige og afslappede former.

       At give alle hunde mulighed for at træne uanset race og alder.

       (Dog undtaget kamp- og muskelhunde samt aggressive hunde, da disse kræver specielle 

        forhold. I disse tilfælde aftales direkte med træneren)

 

        Metoder til at opfylde formålene.

       Give individuel træning til hunde og hundeførere i takt med disses udvikling.

        At lære hundeførere at ”læse” deres og andres hunde og forstå hundes kropssprog.

        At give hunde og hundeførere udfordringer i takt med deres udvikling f.eks. agility.

        At hundene lærer primær lydighed såsom lineføring, stå, sid, dække, plads, søge, spor, 

        rundering, apport og spring.

 

§2: Medlemmer:

       Alle, der har lyst til at arbejde for foreningens formål.

        Medlemskab er først gyldigt når kontingentet er betalt, der er dog ”prøvetid” på max. 1 måned.

        Nye medlemmer kan starte når som helst på året efter aftale med træneren. Kontingentet

        reguleres derefter.

        Alle hunde skal være vaccineret efter dyrlægens anvisninger.

        Bidske hunde kan ikke optages i klubben. Afgørelsen tages af trænerne.

        Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til kassereren og træneren. Ved udmeldelse refunderes

        restkontingent ikke.

        Kontingent fastsættes på generalforsamling hvert år i februar.

        

 

§3: Generalforsamling:

       Generalforsamling er klubbens højeste myndighed.

        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Inden udgangen af januar måned

        indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer.

        Eventuelle forslag skal være klubbens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

        afholdes, ellers kan punktet ikke optages på dagsordenen, men behandles under eventuelt.

        På generalforsamlingen skal vælges formand, næstformand og kasserer for 2 år af gangen.

        Formand i lige år. Næstformand og kasserer i ulige år.

        Derudover kan der vælges 2 eller 4 andre medlemmer for 2 år af gangen. Vælges samme år

        som formanden.

        Der vælges 1 suppleant for 1 år af gangen.

        Der vælges revisor for 1 år af gangen.

        Alle medlemmer har stemmeret. Der stemmes ved personligt fremmøde.

        Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

        Der stemmes ved simpelt flertal (en over halvdelen af de afgivne stemmer)

        Hvis blot et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

        Ved personvalg, hvor der er flere end 1 opstillet er der altid skriftlig afstemning.

        Ved disse valg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

       

 

           Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Regnskabsaflæggelse

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Indkomne forslag

6.      Valg af formand

7.      Valg af næstformand

8.      Valg af kasserer

9.      Evt. valg af 2 eller 4 medlemmer

10.   Valg af suppleant

11.   Valg af revisor

12.   Evt.

 

§4: Ekstraordinær generalforsamling:

        Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og

         skal afholdes når 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning om det

         over for formanden.

         I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er

         kommet til formandens kundskab.

         Indkaldelsesfristen er 2 uger.

 

§5: Foreningen daglige ledelse:

Den daglige ledelse udgøres af formanden. Kun formanden har hæveret på kontoen.

Der af holdes mindst 4 årlige møder i bestyrelsen, som består af formanden, næstformanden, kassereren som minimum.

Klubbens fodersalg varetages af formanden.

Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted, dog uden hæveret på kontoen. Denne kan kun overdrages midlertidig ved fuldmagt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden indkalder og leder møderne. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

 

 

§6: Økonomi, regnskab og revision:

        Foreningens regnskabs år følger kalenderåret.

        Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

        Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.

        Regnskabet revideres af de eller den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 

§7: Tegningsregler og hæftelse:

       Foreningen tegnes udadtil af formanden.

        Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

        Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

§8: Vedtægtsændringer:

       Vedtægtsændringer kan kun ske ved simpelt flertalsreglen på generalforsamling, hvor ændringsforslagene fremgår af dagsordenen.

         Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 

§9: Opløsning af foreningen:

       Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende

        generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

        Foreningens evt. formue går til Dyrenes Beskyttelse.

 

 

§10: Datering:

        Dette er vedtaget på generalforsamlingen den 11 februar 2010.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.11 | 14:10

Hej Charlotte.
det bliver da så spændende. Tillykke. Vi holder Juleafslutning på MHS d. 3 dec. og starter op igen d. 7 Januar 2019 kl. 18 håber vi ses der .

...
06.11 | 05:19

Hej.
Vi får en labrador hvalp om 4 uger. Er det muligt at starte til hvalpetræning allerede i december?
Mvh Charlotte

...
16.10 | 08:11

Hej Majbritt.
Vi tager løbende hvalpe ind så i er meget velkommen til at komme på mandag . Bemærk ændret træningstid resten af året. 19.15-20.15
Ring 29627456

...
15.10 | 13:40

Hej :) starter i et hvalpehold i nærmeste fremtid ? Jeg har en 9uger gammel pomeranian hvalp, som kunne have godt af det😊

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE